ادب مع الله
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علامه حسن زاده آملی رساله ای دارند موسوم به ادب مع الله که در کتاب نور علی نور ایشان به چاپ رسیده است که استاد صمدی آملی آن را شرح نموده اند. حقیر با نگاهی به مطالب استاد صمدی آملی شرحی بر این رساله نوشته ام که بیش از نیمی از مطالب کتاب توضیحات و اضافات این حقیر است